Home » Nieuwsbrief » Nieuwsbrief 22

Nieuwsbrief 22

Gepubliceerd op 28 augustus 2021 om 13:20

Daar zijn we weer

Dit is de eerste GIBO nieuwsbrief na de zomerperiode en deze wordt alleen per mail verzonden aan gedupeerden die (nog) geen (coulante) terugbetaling (geheel of gedeeltelijk) hebben ontvangen van de banken. Alle overige ingeschrevenen en belangstellenden kunnen via onze website deze nieuwsbrief lezen.
Tijdens de zomer periode is er door de diverse instanties op halve kracht gewerkt aan het oplossen van de spoofingen uit het verleden. Wij hebben als GIBO de afgelopen periode niet stil gezeten en we kunnen jullie het volgende melden:
Stand van zaken op 25 augustus 2021:

 • tot op heden hebben 941 gedupeerden zich bij ons aangemeld met een totale schade van 13,8 miljoen
 • 879 gedupeerden hebben inmiddels hun geld terug ontvangen. Bijna 13 miljoen euro.
 • er zijn 62 gedupeerden afgewezen voor terugbetaling door de banken. Onder aftrek van de al dan niet gedeeltelijk veiliggestelde gelden is er hier nog een schade van € 980.000,=
 • er zijn op dit moment nog een 6-tal spoofing meldingen in behandeling door alle andere banken dan de ABN/AMRO en de Volksbank. (deze beide banken zijn geheel of gedeeltelijk in eigendom van de Nederlandse Staat)
 • van ABN/AMRO zijn 51 gedupeerden niet of niet geheel terugbetaald.
 • van de Volksbank zijn 5 gedupeerden niet of niet geheel terugbetaald.
 • nog bijna dagelijks krijgen we meldingen binnen van nieuwe spoofing. Dit zijn hoofdzakelijk meldingen van ABN/AMRO klanten.

Hieruit kunnen we de conclusie trekken dat, m.u.v. ABN/AMRO en de Volksbank, alle andere banken een juiste interpretatie hebben gegeven van het persbericht van het Ministerie en de antwoorden aan de Tweede Kamer die de Minister van Financiën en de Minister van Justitie en Veiligheid hebben geformuleerd. Coulance en ruimhartigheid zijn hier op zijn plaats. Ook kunnen we concluderen dat vooral ABN/AMRO geen of niet voldoende maatregelen heeft getroffen om spoofingen tegen te gaan.

Waarom wordt er niet terugbetaald?
De redenen waardoor vooral de beide ‘staatsbanken’ niet hebben terugbetaald zijn divers en in tegenstelling met de besluiten van de andere banken die wél om deze redenen hebben terugbetaald.

 • Bank aan huis fraude: (28x) De klant heeft tijdens of na het gesprek met de oplichters de pinpas meegegeven aan een ‘bankmedewerker’ die aan de deur kwam en/of zijn pincode, na een piep, ingesproken op een zg. bandje dat de oplichters niet zouden kunnen horen. Ook werden klanten die alles niet zo goed begrepen voor de keuze gesteld; we gaan het geld op een kluisrekening storten óf er komt een bankmedewerker bij u op bezoek om u te helpen. De oudere, niet digitaal vaardige klant kiest dan voor de makkelijkste weg.
 • Gebeld uit naam andere partij. (9x) Klant vertelde aan de oplichters dat ze ook een rekening hadden lopen bij een andere bank. Dat kon dan ook meteen geregeld worden door de oplichter. Dus ook die bankrekening werd leeggehaald. Als je dan gebeld wordt door een ING
  ‘medewerker’ dan is de ABN niet aansprakelijk als jouw ABN rekening ook wordt geplunderd. O.i. heeft de Ned. Ver. van Banken een taak door dit soepel op te lossen, want het is hoe dan ook spoofing. (ook zijn er gedupeerden gebeld door een politie medewerker of door een
  medewerker van de bankpas centrale dat een samenwerkingsverband is van de kleinere banken)
 • Malware geïnstalleerd. Negen klanten kregen tijdens het telefoontje van ‘de bankmedewerker’ de opdracht op een link te klikken om zo bv. Teamviewer, Zoom of Anydesk te installeren. De ‘medewerker’ kon dan meekijken wat klant deed. Dit om het gehele proces soepeler en sneller te laten verlopen.
 • Voor een tweede keer gespoofd. Ondanks het feit dat drie slachtoffers al eens waren gespoofd werden ze opnieuw benaderd en werden opnieuw het slachtoffer van het leeghalen van een bankrekening. Overigens zijn tientallen slachtoffers meerdere keren door
  andere (groepjes) oplichters benaderd. Sommigen zelfs wel meer dan 10 keer.
 • De laatste maanden hanteert de ABN/AMRO bij een afwijzing (6x) de omschrijving ‘u heeft zelf de betalingen verricht’. Dat is in wezen de kern van alle spoofing. Men heeft het zelf gedaan in de veronderstelling dat men een bankmedewerker aan de telefoon heeft. Als dat een afwijzingsreden blijft dan is er ten opzichte van voorgaande periode waarin spoofing gebeurde, niets veranderd en is de klant zijn centen kwijt en kan de oplichter zijn gang blijven gaan.
 • Van een paar nieuwe meldingen is nog niet exact bekend waarom er is afgewezen.
 • Zakelijke rekening. Er zijn 4 klanten die als ZZP-er een zakelijke rekening zowel privé als zakelijk gebruiken. Dat gebeurt heel veel bij deze categorie zelfstandigen. Er wordt de laatste tijd veel gesproken over rechtsongelijkheid bij deze groep. Dit is er één van. Spoofing treft
  deze groep net zo hard als gewone particuliere rekeninghouders.

Wat gaan we hieraan doen
De in 2019, 2020 en begin 2021 gebruikte reden om in zijn geheel niet terug te betalen werd ‘grove nalatigheid’ genoemd. Deze reden is nooit gedefinieerd door de Nederlandse Vereniging van Banken. Hiervoor zijn pas op 2 juni 2021 toetsingscriteria in de plaats gekomen. (terwijl de minister op 18 december 2020 had opgedragen deze definitie binnen drie maanden te formuleren) Hierbij is de
Consumentenbond ook betrokken geweest maar wij zijn niet tevreden met deze uitkomst. Het kan niet de bedoeling van de Ministers geweest zijn om gedupeerden van de ene bank wel schadeloos te stellen en van de andere bank, onder gelijke omstandigheden, niet. Hier worden door de 2 banken handige juridische spelletjes gespeeld waar de normale doorsnee burger geen antwoord op heeft.
We zijn nu bezig om individuele dossiers op te bouwen voor een KiFiD klacht. Helaas kan dat niet collectief maar moet de gehele KiFiD procedure 62x individueel worden doorlopen. Hierbij zijn bij elke procedure ongeveer tien personen betrokken van KiFiD (een voorzitter en twee secretarissen), de bank (2 personen), de door de bank ingeschakelde advocaat, de gedupeerde(n) en GIBO als gemachtigden van de gedupeerde. (het mag wat kosten).
Een aantal van de 62 gedupeerden is in de afgelopen weken al door ons, via persoonlijke mails, benaderd om de KiFiD procedure in gang te zetten. Alle correspondentie met politie, bank, GIBO en andere instanties moet op tafel komen. Bovendien moet er een machtiging en een overeenkomst worden ondertekend. Het dossier moet worden samengesteld en een klacht moet worden geformuleerd in juridische bewoordingen. Dit kost heel veel tijd, maar de eerste twee klachten zijn inmiddels al bij de KiFiD gedeponeerd. 26 Gedupeerden hebben hun medewerking al toegezegd en voor 19 personen zijn de dossiers in gang gezet. Als jij nog niet bent benaderd dan zal dat in de komende paar weken gaan gebeuren.

Onmogelijke zaken
Ook zit er tussen de groep van 62 nog een aantal juridisch onmogelijke zaken. Hier heeft een KiFiD procedure of een stap naar de rechter weinig zin. Deze ‘gevallen’ zullen we dan ook niet juridisch aanpakken maar hier gaan we mogelijk een beroep doen op de publieke opinie via TV en we hebben nog steeds contact met de Tweede Kamerleden die ook in het verleden Kamervragen hierover hebben gesteld aan de Ministers.

Planning
De komende weken zullen we zeer druk zijn met de individuele klachtenprocedure via KiFiD. Deze instantie heeft na behandeling van de klacht maximaal 90 dagen de tijd voor een uitspraak. Meestal gaat daar een hoorzitting aan vooraf. We houden iedereen individueel op de hoogte van de voortgang. Geduld is hierbij belangrijk.

Met vriendelijk groet,
Het bestuur van de stichting: Monique, Freek en Klaas


«   »