Home » Nieuwsbrief » Nieuwsbrief 20

Nieuwsbrief 20

Gepubliceerd op 23 april 2021 om 17:03

Stand van zaken

We zijn weer een aantal weken verder en gelukkig hebben veel gedupeerden hun geld terug
gekregen van de banken, maar er zijn ook ‘losse eindjes’. Op dit moment hebben we te maken met
de volgende cijfers:

 • Er hebben zich totaal 907 gedupeerden bij GIBO gemeld als slachtoffer van spoofing. Dit
  aantal wisselt constant doordat er nog steeds nieuwe aanmeldingen zijn en er steeds meer
  duidelijkheid komt in de verschillende vormen van oplichting. Een aantal spoofingmeldingen
  bleek, bij nader inzien, whatsappfraude, marktplaatsfraude of een andere helpdesk
  oplichtingsoort te zijn.
 • 739 gedupeerden hebben al hun geld terug ontvangen van de diverse banken.
 • Er rest nog een totaal terugbetaling van alle banken van iets meer dan 1 miljoen euro.
 • 24 personen hebben gedeeltelijk hun schade terugbetaald gekregen. Nu de rest nog!
 • 24 personen zijn officieel door de banken afgewezen als spoofing slachtoffers. Daar zijn we
  het als GIBO niet mee eens.
 • 63 personen hebben niet op onze mails gereageerd zodat we moeten aannemen dat ze door
  de banken schadeloos zijn gesteld of zich hebben teruggetrokken als spoofing slachtoffer.
  Maar het kan ook zijn dat ze dubbel zijn aangemeld door (veelal) familieleden die hierop niet
  zijn teruggekomen.
 • De overige 81 personen (vooral ABNAMRO klanten) zitten nog in de pipeline bij de banken en
  moeten nog te horen krijgen of ze hun geld terugkrijgen en wanneer dit zal gebeuren.

Communicatie met 4 heren van de ABN/AMRO
Op 30 maart hebben we via Teams een gesprek gehad met 4 heren van de ABNAMRO.
We hebben afgesproken dat we deze bank een lijst met ABN-gedupeerden zouden toesturen. Dit ter
(her)beoordeling van de spoofing en de terugbetaling hiervan. Dat is de volgende dag gebeurd met
een overzicht van de redenen waarom andere banken wél en de ABN niet is overgegaan tot
terugbetalingen. We zouden binnen drie weken antwoord krijgen, maar tot op heden is het stil!!

Communicatie met de Volksbank, RABO en ING
Ook hier is het momenteel stil. Er zijn nog 3 gedupeerden bij de Volksbank die hun geld nog niet
terug hebben. De RABO-bank kent nog 2 losse eindjes en bij de ING hebben we nog te maken met 9-
tal deels gecompenseerde gedupeerden en 11 nog niet gecompenseerde klanten.

Persbericht Ned. Vereniging van Banken
Op 9 april hebben de banken een persbericht doen uitgaan. Hierover heb je in diverse kranten e.e.a.
kunnen lezen. De belangrijkste punten op een rijtje:

 • De totale schade als gevolg van phishing en telefoonnummer spoofing in het betalingsverkeer in 2020,
  bedraagt € 39,5 miljoen, verdeeld in € 12,8 miljoen phishing en € 26,7 miljoen nummerspoofing
  (onduidelijk is of dit de schade van de banken is of dat hier ook de niet-terugbetaalde schade van de
  gedupeerden is meegeteld.)
 • De schade door alleen phishing was in 2020 € 12,8 miljoen. De schade door misbruik van gestolen of
  verloren betaalpassen was € 5,8 miljoen en de schade door fraude met creditkaarten bij online
  betalingen bedroeg € 3,8 miljoen. Nagenoeg al deze schade wordt door de banken vergoed, tenzij de
  klant zelf grof nalatig is.
 • Banken besloten eind vorig jaar om de schade door telefoonnummer spoofing uit coulance ook te
  vergoeden, omdat bij nummerspoofing misbruik wordt gemaakt van het vertrouwen van klanten in
  hun bank. Banken vergoeden de schade als er aantoonbaar sprake is van misbruik van de naam of het
  telefoonnummer van de eigen bank en als het slachtoffer aangifte bij de politie heeft gedaan.
 • Om tot coulance over te gaan, toetsen banken iedere zaak individueel en op basis van de feiten en
  omstandigheden. In 96% van de beoordeelde gevallen is de schade vergoed. Voor de overige 4% geldt
  dat die of niet in aanmerking komt voor een vergoeding of dat er nog geen aangifte is gedaan.
  Uitgangspunt blijft dat klanten ook een eigen verantwoordelijkheid hebben.

Kamervragen tweede ronde
Omdat er nog steeds geen duidelijkheid is over een definitie van het begrip ‘grof nalatig’ hebben we
aan Tweede Kamerlid van Nispen (SP) gevraagd of er al duidelijkheid was. Hij heeft hierover op 22
februari wederom vragen gesteld aan de Minister van Financiën. De antwoorden van het Ministerie
hierop kwamen op 20 april pas. De belangrijkste punten staan hieronder:

 • Volgens de 4 grootbanken waren er in 2020 3508 gevallen van telefoonnummerspoofing.
 • In 96% van de gevallen hebben de banken alle schade vergoed.
 • 0,44% is niet vergoed omdat er sprake was van een valse melding of dat een klant niet mee wilde
  werken aan het onderzoek.
 • Bij de overige gevallen is de beoordeling van de zaak nog niet afgerond.
 • Gelet op het maatschappelijk probleem van de toegenomen gedigitaliseerde fraudevormen heeft de
  Minister van Financiën gezamenlijk met de Minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris
  van Economische Zaken en Klimaat het voornemen om de vragensteller (van Nispen) in mei te
  informeren over een gezamenlijke aanpak van spoofing en gedigitaliseerde fraude vorme die daarmee
  mogelijk zijn.
 • De banken gaan gezamenlijk uitwerken wanneer er sprake is van grove nalatigheid bij spoofing, de
  zogenaamde ‘toetsingscriteria’ voor coulance bij spoofing. Dit moet snel gebeuren. (Hoe snel is
  snel???)
 • In mijn gesprekken met de banken in het kader van de toetsingscriteria zet ik mij niet alleen in voor zo
  snel mogelijk duidelijkheid over de invulling van de criteria, maar benadruk ik ook dat de criteria
  ruimhartig genoeg moeten zijn om de slachtoffers van spoofing tegemoet te komen. De NVB en de
  banken hebben aangegeven dit traject binnenkort af te ronden. Ik kom hierop terug in de
  aangekondigde brief van mei.
 • Ik merk hierbij op dat bij de toetsingscriteria sprake zal zijn van zogenoemde minimumcriteria. Dit in
  verband met mededingingsregelgeving. Individuele banken kunnen dus ook ruimhartiger omgaan met
  deze toetsingscriteria, waardoor meer slachtoffers in aanmerking komen voor een vergoeding. Het
  kan dus zijn dat vergelijkbare gevallen niet op eenzelfde manier worden behandeld door verschillende
  banken. Zolang de criteria voldoende helder maken welke schade minimaal door banken wordt
  vergoed, vind ik het verdedigbaar dat banken in specifieke situaties ruimhartiger vergoeden dan
  afgesproken in de toetsingscriteria.

Mail van GIBO aan alle banken
Naar aanleiding van bovenstaande hebben we aan alle contactpersonen van de banken
onderstaande mail gezonden:

 • In de bijlage vindt u de, gisteren aan de Kamer gestuurde, antwoorden aan de Tweede Kamer (Motie
  van Nispen S.P.) van het Ministerie van Financiën (Minister W.B. Hoekstra). Waarschijnlijk bent u
  hiervan ook al op de hoogte.
 • Voor ons als Stichting GIBO is dit een duidelijke aanwijzing om nogmaals sterk bij uw bank-organisatie
  aan te dringen om een zeer snelle afhandeling van de geleden schade van de bij ons aangesloten
  gedupeerden. Sommige spoofing slachtoffers wachten al meer dan een half jaar op terugbetaling. U
  bent in het bezit van een lijst met deze personen en hun geleden schade.
 • Uit de recente brief van de minister aan de Kamer:
 • In mijn gesprekken met de banken in het kader van de toetsingscriteria zet ik mij niet alleen in voor zo
  snel mogelijk duidelijkheid over de invulling van de criteria, maar benadruk ik ook dat de criteria
  ruimhartig genoeg moeten zijn om de slachtoffers van spoofing tegemoet te komen. De NVB en de
  banken hebben aangegeven dit traject binnenkort af te ronden.
 • Het begrip ‘binnenkort’ is een ruim begrip dat al meerdere malen door uw organisatie en de NVB is
  gebruikt. Wij vinden dan ook dat de tijd ‘op’ is en verwachten dat we per ommegaande een
  ontvangstbevestiging van uw ontvangen en een finale afhandeling binnen 10 dagen na nu.
 • Mochten we geen reactie van u ontvangen dan zien we ons genoodzaakt om een volgende stap te
  nemen in overleg met onze advocaat Mr. M. Hupkes.

Gezien de ontwikkelingen van de laatste weken en de stilte vanuit de banken lijkt het er sterk op dat
de banken met elkaar hebben afgesproken dat ze (voorlopig) niet reageren op onze vraagtellingen en
wachten met het afwerken van de (gegijzelde) gedupeerden totdat ze met elkaar hebben bepaald
hoe ze de definitie van ‘grof nalatig’ nader hebben ingevuld.
We houden je verder op de hoogte van de ontwikkelingen! Zodra we een inhoudelijke reactie van
één van de banken ontvangen sturen we deze door naar de belanghebbende (nog) gedupeerden.

Het bestuur van stichting GIBO: Monique, Freek, Klaas


 »