Home » Nieuwsbrief » Nieuwsbrief 16

Nieuwsbrief 16

Gepubliceerd op 30 januari 2021 om 17:01

Het ‘dreigt’ goed te komen

Na maanden van spanningen en teleurstellingen zitten we nu op de goede weg. Inmiddels zijn al een groot aantal gedupeerden schadeloos gesteld door de banken. Een belangrijke rol hierin heeft BNN/VARA met hun programma Kassa! gespeeld. Deze dames weten van doorpakken en hebben het probleem goed in de publiciteit gebracht. Maar ook de politiek en de Consumentenbond hebben een belangrijke rol gespeeld. Maar we zijn er nog niet!

Stand van zaken
Hieronder vinden jullie een overzicht van de voortgang van de terugbetalingen van de vier grote banken. In de kolom ‘overige banken’ zitten de gedupeerden van Knab, Triodos en de gedupeerden die via twee of meer verschillende bankrekeningen zijn opgelicht. In de kolom ‘bank onbekend’ staan de gedupeerden die (nog) niet hebben opgegeven bij welke bank ze een rekening hebben lopen. Voor de gedupeerden die niet aan ons hebben doorgegeven voor hoeveel geld ze zijn gespoofd is het gemiddelde spoofings-bedrag van € 16.000,= meegenomen. (Overigens, de kleinste 5 spoofings-bedragen liggen onder de € 1.000,=, de grootste 5 bedragen liggen tussen € 100.000,= en € 150.000,=)

Voortgang terugbetalingen banken. Stand van zaken op 30 januari 2021

ING ABN/AMRO Volksbank Rabo
Aantal gedupeerden 585 172 34 19
Totale schade € 8.717.463,93 € 2.771.671,57 € 396.549,87 € 605.145,99
100% terugbetaalde gedupeerden 299 28 21 16
Terugbetaalde schade € 4.905.490,90 € 556.099,89 € 287.513,62 € 556.545,99
Gedeeltelijk terugbetaalde gedupeerden 65 20 2 0
Gedeeltelijk terugbetaalde schade € 489.383,09 € 139.980,74 € 12.201,61 € 0,00
Saldo nog terug te betalen gedupeerden 286 144 13 4
Saldo nog terug te betalen € 3.322.589,94 € 2.075.590,94 € 96.834,64 € 48.600,00
Overige banken Bank onbekend Totaal
Aantal gedupeerden 15 88 913
Totale schade € 306.865,76 € 1.492.026,95 € 14.289.724,07
100% terugbetaalde gedupeerden 2 8 374
Terugbetaalde schade € 34.862,10 € 101.699,00 € 6.442.211,50
Gedeeltelijk terugbetaalde gedupeerden 4 2 93
Gedeeltelijk terugbetaalde schade € 28.091,74 € 18.000,00 € 687.657,18
Saldo nog terug te betalen gedupeerden 13 80 540
Saldo nog terug te betalen € 243.911,92 € 1.372.327,95 € 96.834,64

Gedeeltelijk terugbetaalde schade zijn gelden die door de banken zijn terugbetaald omdat ze zijn veiliggesteld op de bankrekening van de geldezel of op de doorboek-rekeningen omdat er zaken van zijn betaald. Dit is een langdurige procedure waarover de banken onderling afspraken hebben gemaakt.

De banken hebben van het Ministerie van Financiën tot medio februari de tijd gekregen om de terugbetalingen te regelen. Wij houden de vinger aan de pols. Daarom roepen we alle gedupeerden op om ons vooral te melden wanneer en hoeveel geld ze terug hebben gekregen van hun bank. Mocht er nog een afwijzing binnenkomen dan willen we graag weten op welke gronden deze afwijzing is gebaseerd. Vraag hiervoor altijd een schriftelijke bevestiging van uw bank. In de tweede helft van februari zullen we de nog niet voor 100% afgewerkte spoofingen inventariseren en maatregelen treffen om ook deze laatste bedragen bij de banken terug te vorderen zoals is verwoord in de Motie van Nispen en in het persbericht van het Ministerie van Financiën. In de komende nieuwsbrieven houden we jullie verder op de hoogte van de ontwikkelingen.

Gesprek ‘Grove Nalatigheid’
Op donderdag 21 januari kregen we bericht van de Nederlandse Vereniging van Banken dat er op 15 januari overleg was geweest met de banken en de Consumentenbond over de definiëring van ‘grove nalatigheid’. Hoofd Beleid mevr. Aleid van der Zwan (was in december in Kassa!) liet ons op onze vragen het volgende weten:

Er is inderdaad een overleg geweest tussen de banken over de verdere definiëring van grove nalatigheid. Wij verwerken nu hetgeen is besproken en er zal zeer binnenkort weer een vervolgmeeting plaatsvinden. Wij zijn ver gevorderd en ik verwacht dat wij spoedig en uiterlijk binnen 2 a 3 weken dit proces tussen de banken afgerond hebben. Ik hoop dat ik u hiermee nu voldoende geïnformeerd heb.

We wachten als Stichting GIBO het resultaat van deze besprekingen af en welke gevolgen dit heeft voor de spoofing gedupeerden uit het verleden en toekomstige. We moeten voorkomen dat men zich wil gaan indekken en ze onderling gaan uitmaken wat de regels worden waarmee ze dat per bank naar believen kunnen invullen.

Bankberichten
De drie grote banken die nog spoofing gedupeerden moeten vergoeden hebben de afgelopen weken ook van zich laten horen:

ING- Is vanaf 18 december voortvarend te werk gegaan en vergoeden de schade ruimhartig incl. een forse rente (smartengeld). Ondertussen hebben ze nieuwe voorwaarden per 15 januari bekend gemaakt. Dat is (nog) niet overal gecommuniceerd, maar een oplettende gedupeerde stuurde ons een kopie. De belangrijkste wijziging: Men kan nu direct in de ING-app de klantenservice bellen en dan ziet de ING-medewerker ook direct wie je bent en heeft alle gegevens bij de hand. Dit verhoogt de snelheid van handelen en voorkomt lange wachttijden als je gewoon zou bellen. De ING werkt niet met een akte van cessie en neemt het ‘verlies’.

ABN/AMRO- De inhoud van hun brief van 15 januari hebben we in de vorige nieuwsbrief nog kunnen vermelden. Momenteel is men bezig met het inventariseren van alle spoofing gedupeerden. Wij hebben ze een lijst met de bij ons aangemelde ABN-rekeninghouders gezonden. Deze lijst wordt naast hun eigen gegevens gelegd en ontbrekende informatie wordt opgevraagd bij de gedupeerden. Uit de reacties van de ABN-gedupeerden kunnen we concluderen dat men niet alle gegevens had of dat men onvolledig op de hoogte was. Het controleren en het terugbetalen gebeurt in een langzaam tempo. Bovendien krijgt iedere gedupeerde een brief en een akte van cessie toegestuurd, die men ondertekend moet terugzenden. Daarna volgt de terugbetaling zonder rente (smartengeld). Met deze ondertekende brieven kunnen ze eventueel in de toekomst hun geld terug eisen bij opgepakte geldezels en opgepakte criminelen die de spoof-telefoontjes hebben gepleegd.

Volksbank- Deze bank is vanaf het begin wat terughoudend geweest met het terugbetalen van de gespoofde gelden. Dit was niet in lijn met de later bekendgemaakte berichtgeving van het Ministerie van Financiën en conform de Tweede Kamer Motie van Nispen. Ook werden Volksbank gedupeerden niet gelijk behandeld, zoals bleek in de uitzending van 16 januari van Kassa! Hierop hebben we deze bank gevraagd om geen uitzonderingen te maken. Men heeft hier her-overwogen en her-her-overwogen. We kregen van de Volksbank het volgende bericht hierover terug: De Volksbank komt slachtoffers van spoofing sinds oktober tegemoet met een coulancevergoeding. In reactie op de vragen van Kassa voor de uitzending van zaterdag 16 januari hebben we ons antwoord gepubliceerd op de website https://www.devolksbank.nl/nieuws/reactie-de-volksbank-op-spoofing-item-kassa. Hierin staat ook te lezen dat de tegemoetkoming 100% betreft voor slachtoffers in 2020.

Op hun website staat:

"De Volksbank komt sinds oktober alle slachtoffers van spoofing uit 2020 tegemoet met een coulance vergoeding. De hoogte van de tegemoetkoming is bepaald aan de hand van de feiten en omstandigheden van elke oplichtingszaak, omdat bankieren met de menselijke maat maatwerk betreft, waarbij wij ook kijken naar de eigen verantwoordelijkheid van de klant. Eind december heeft de Volksbank zich met de sectorbrede toezegging aan het ministerie van Financiën gecommitteerd aan in voorkomende situaties de coulance aan te vullen. Ons uitgangspunt is dat we 100% van de schade vergoeden aan gedupeerde klanten, die gedurende 2020 te goeder trouw handelden en daardoor schade hebben ondervonden als gevolg van spoofing van ons telefoonnummer. Naar aanleiding van deze toezegging, hebben wij een interne check uitgevoerd. In dat kader hebben wij voor het overgrote deel van de klanten inmiddels 100% coulance betracht of zullen dat in voorkomende gevallen nog doen. Zo ook voor de drie voorkomende situaties waar u in uw e-mail naar verwijst. In lijn met de toezeggingen over coulance zullen ook zij op korte termijn bericht ontvangen over een aanvulling van de tegemoetkoming. Voor 2021 volgen we verder de interbancaire afspraken (NVB) en op basis daarvan kijken we dan weer opnieuw naar ons coulancekader vanaf 1 januari 2021.
Pagina 4 van 4
Vanuit de Volksbank hechten we eraan dat er doorlopende aandacht is over cybersecurity en veilig bankieren belangrijk, zodat klanten weerbaar worden tegen cyber criminelen. En het kan niet vaak genoeg worden gezegd dat banken nooit vragen aan hun klanten om geld over te maken of codes te delen. Ons devies richting klanten blijft: Hang op, klik weg, bel uw bank en verifieer het verhaal. Doe dit al bij de geringste twijfel en helemaal als u zich onder druk gezet voelt. Doorlopend blijft de Volksbank en de sector mensen voorlichten en waarschuwen en ondernemen wij (technische) maatregelen om fraude en oplichting te bemoeilijken. Hierin werken wij ook samen met andere sectoren zoals bijv. de telecomsector maar bijvoorbeeld ook met politie en justitie."

Dank
Bijna de helft van alle bij GIBO aangemelde gedupeerden hebben nu hun geld teruggekregen. Een aantal hiervan heeft inmiddels een donatie gedaan om de bankrekening te vullen. Hartelijk dank hiervoor. We gaan deze gelden gebruiken voor de proceskosten die we tóch nog verwachten i.v.m. spoofingen die niet ‘zonder slag of stoot’ worden vergoed.

Het bestuur van stichting GIBO: Monique, Freek, Klaas


 »