Home » Nieuwsbrief » Nieuwsbrief 14

Nieuwsbrief 14

Gepubliceerd op 4 januari 2021 om 14:42

Het begin is er

Wat kan er in een paar maanden veel veranderen en dan heb ik het nog maar niet over Corona, dat voor de meesten onder ons, ook heel dicht bij kwam, maar net ver genoeg weg bleef.
Op onze site kun je vanaf nu een timeline of logboek vinden van alle activiteiten die we vanaf de start tot 1 januari hebben ondernomen. (Zie ‘stichting/logboek’) We hebben als bestuur van GIBO ontzettend veel bereikt, niet in de laatste plaats ook door de medewerking en inzet van heel veel mensen . Maar ik wil toch in het bijzonder onze secretaris bedanken die met niet aflatende vasthoudendheid dé verbindende schakel was tussen de Stichting en de gedupeerden.
Maar ook alle anderen – ik ga ze niet noemen zodat ik niet iemand vergeet – heel hartelijk dank.
We hebben grote stappen gemaakt en ING is al voortvarend aan het compenseren, dus het begin is er. Maar we zijn nog niet klaar met ons werk. Ook in 2021 zullen we ons blijven inzetten!
Een hartelijke groet en natuurlijk de beste wensen voor het komende jaar.
Jullie voorzitter, Freek.

Bedankjes
De laatste dagen ontvangen we via de mail veel bedankjes. Natuurlijk van de gedupeerden die nu ‘zómaar’ geen gedupeerden meer zijn en hun spaarcenten weer op hun eigen bankrekening hebben staan. Veelal mét de meevaller van het jaar; een groot bedrag aan rente. Daarbij komt ook vaak de vraag naar voren; wat kunnen we voor jullie betekenen, hoe kunnen we jullie belonen of hoe kunnen we bijdragen in de kosten.
In nieuwsbrief 11 hebben we reeds aangegeven wat onze financiële planning is en hoe we het geld voor de stichting denken binnen te krijgen. (zie ook onze website) Gelukkig is het nog niet tot een rechtszaak gekomen, maar wat niet is kan komen. Het venijn zit hem vaak in de staart en dan begint de teller hard te lopen. Een donatie is altijd welkom. De bestuursleden worden niet betaald door de Stichting. De Raad van Toezicht zal erop toezien dat, na verloop van tijd, een eventueel batig saldo goed wordt besteed.

Grove nalatigheid
Dit is een, door vooral de ABN/AMRO bank, veelvuldig gebruikte term. Als je dit voor de eerste keer leest, nadat je de bank aansprakelijk hebt gesteld, treffen deze woorden je als een mokerslag. Je ervaart het alsof jij als dader wordt aangemerkt. Het is een gebezigde term uit het bankwezen die men tot op heden als excuus gebruikte om spoofing slachtoffers niet te vergoeden. In het persbericht van het Ministerie van Financiën staat hierover:
De banken gaan nog collectief, binnen de kaders van de mededingingsregelgeving, nader uitwerken wanneer er sprake kan zijn van grove nalatigheid bij spoofing. De banken zullen in gesprek gaan met consumentenorganisaties, zoals de Consumentenbond, over (online) veiligheid van de consument.

Wij hebben de banken en de Nederlandse Vereniging van Banken via mevr. van der Zwan (laatste Kassa uitzending) gevraagd om hier snel werk van te maken zodat er geen verkeerde beslissingen worden genomen bij de heroverwegingen van de spoofing schadegevallen. We verwachten dan ook dat hier op korte termijn goede opvolging aan wordt gegeven.

Aanmeldingen en inschrijvingen (stand van zaken per 1-1-2021)
Er zijn momenteel 876 inschrijvingen én aanmeldingen binnengekomen bij Stichting GIBO. Op basis van deze aantallen is bij GIBO nu een totaal schadebedrag bekend van € 13.657.114.34 Momenteel is er aan veiliggestelde gelden (geblokkeerd bij de ontvanger) bijna 1,5 miljoen euro terugontvangen door de gedupeerden. En aan compensatiegelden is iets meer dan 1 miljoen euro terugbetaald.

  • De RABO bank en de KNAB werkten al geruime tijd met compensaties.
  • De Volksbank heeft ook het merendeel van de gedupeerden gecompenseerd, maar daar zijn nog een 3-tal ‘losse eindjes’.
  • De ABN/AMRO is nog niet begonnen met het compenseren en/of vergoeden van de schade. Maar hier hebben we al een 3-tal problemen gesignaleerd. We hebben na 18 december al enkele weigeringen van deze bank gezien vanwege ‘grove nalatigheid’- en dat terwijl dit begrip nog niet gedefinieerd is!
  • De ING is voortvarend te werk gegaan en wil haar negatieve imago zo snel mogelijk omzetten in een ‘positief imago’ door snel een groot aantal voor de hand liggende gedupeerden te ‘compenseren’. Een 50-tal gedupeerden heeft ons bericht dat ze alle schade vergoed hebben gekregen inclusief een forse rente. We zien dat meer als een vergoeding voor alle emotionele schade én een poging om weer als ‘goede’ bank gezien te worden.

Compensatie en vergoeding. Coulance of tegemoetkoming
Volgens van Dale is compensatie: vergoeding, schadeloosstelling, vereffening. Een compensatie in juridische zin is een tegemoetkoming, meestal van financiële of economische aard, en meestal in ruil voor opgelopen letsel, kosten of nadeel. Als je iets compensatie noemt, dan voelt het eigenlijk als een soort van medelijden hebben met degene die je compenseert. Het is geen erkenning van schuld. Als je iets vergoedt dan erken je dat je schuld hebt aan de ontstane situatie. Een tegemoetkoming is meebetalen aan de geleden schade. Eigenlijk voel je je niet aansprakelijk maar vooruit, ik betaal wel (gedeeltelijk) mee. Coulance is mededogen, toegift of toeschietelijkheid zonder dat daarvoor een specifieke reden is te noemen.

De banken gebruiken de woorden coulance en compensatie omdat ze wettelijk niet schuldig zijn. Maar deze wetten zijn achterhaald. Toen deze opstelling werd gemaakt was het fenomeen spoofing nog niet ‘uitgevonden’ of zelfs maar mogelijk. Maar men geeft toch een compensatie omdat men moreel verantwoordelijk wordt geacht. Wij, als GIBO, gaan er van uit het enig juiste woord bij spoofing ‘vergoeding’ te gebruiken, omdat we banken aansprakelijk achten. Maar voor de meeste gedupeerden zal gelden: als het geld maar terugkomt!! We wachten de komende weken geduldig verder af. Als jullie afwijzingen ontvangen: graag melden en de bijlage graag meesturen.

Het bestuur van stichting GIBO: Monique, Freek, Klaas


 »