Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Stichting GIBO. Hierin wordt beschreven waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wie zijn wij?

De Stichting GIBO behartigt de belangen van gedupeerden van oplichting door middel van spoofing. Gedupeerden kunnen zich bij de stichting aanmelden door het verstrekken van gegevens met betrekking tot die oplichting.

Wij verwerken daartoe de door u verstrekte persoonsgegevens. U leest hier hoe wij daarbij uw privacy beschermen. Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Of over het gebruik van uw persoonsgegevens door Stichting GIBO? Neem dan contact op met het secretariaat, door het zenden van een e-mail, naar info@gibo.nl met vermelding, “bestemd voor functionaris gegevensbescherming”. Gegevens over andere gedupeerden worden niet gedeeld.

Cookies

Wij gebruiken cookies voor de basisfunctionaliteit van onze website(s) en om anonieme bezoekstatistieken te verzamelen met behulp van Google Analytics, beide met als doel onze website gebruiksvriendelijker te maken. Alle persoonlijke gegevens die we verzamelen behandelen we conform de vereisten van de AVG

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om causale verbanden te analyseren met als doel, U beter van dienst te kunnen zijn. Wij verwerken geen gegevens die niet door U persoonlijk verstrekt en vrijgegeven zijn. Wij verstrekken geen gegevens aan derden, behoudens het bevoegd gezag. Mocht dit het geval zijn zult U hierover een bericht ontvangen.

GIBO verwerkt gegevens: 

 1. Indien u documenten, producten en/of diensten van GIBO aanlevert / afneemt.
  Dit kan via onze website, telefonisch of per email.
 2. Wanneer u contact heeft met GIBO.
  Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail          benadert, het contactformulier invult, reviews achterlaat, meedoet aan acties, gebruik            maakt van onze website, of ons via social media benadert.
 3. Indien wij persoonlijk met u in contact zijn geweest.
  Hieronder verstaan we kennismakingen tijdens afspraken, bijeenkomsten, events en              congressen etc.

Welke gegevens verzamelen en gebruiken we?

Als wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, is dat op basis van de door U persoonlijk aangeleverde informatie.
De grondslag hiervoor kan zijn;

 • U bent een van de spoofing gedupeerde 
 • U wilt hulp bij het indienen van een klacht bij de bank inzake oplichting
 • U informatie wenst inzake afhandeling / verloop

Verwerking persoonsgegevens

Als Stichting GIBO mogen we alleen persoonsgegevens gebruiken om een reden die in de privacywetgeving staat. Zo’n reden heet een grondslag. De mogelijke grondslagen staan in artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken is omdat u daarvoor zelf toestemming hebt gegeven (artikel 6, eerste lid, onder a, van de AVG).

Toestemming, recht van verzet

Heeft u ons toestemming verleend om uw persoonsgegevens te verwerken op dan kunt u uw toestemming op ieder moment intrekken. Hiertoe dient u schriftelijk een bericht te sturen aan het secretariaat en of een mail te sturen aan info@stichtinggibo.nl onder duidelijke vermelding dat u het niet langer op prijs stelt dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Deze aanvraag dient vergezeld te gaan van een recente kopie van uw identiteitsbewijs. Na ontvangst van uw de aanvraag zullen wij deze binnen 5 werkdagen verwerken. Hierbij worden dan alle betreffende gegevens verwijderd uit ons systeem / datadragers (zover van toepassing en geformuleerd in de Archiefwet). Mocht u na deze periode besluiten zich wederom aan te melden, dan dient u een nieuwe aanvraag in te dienen vergezeld van de betreffende gegevens.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Wij doen dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Een van de genomen technische maatregelen is dat uw gegevens via een beveiligde verbinding worden verzonden als u gebruikmaakt van een online formulier op de website van de Stichting GIBO. Ook worden uw gegevens tijdens de verzending versleuteld.

Een voorbeeld van een organisatorische maatregel is dat alleen daartoe bevoegde medewerkers van de Stichting GIBO uw gegevens mogen inzien. En deze medewerkers hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om hun taken uit te voeren.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken. Maar soms zijn wij verplicht om uw gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld als dat in de Archiefwet staat.

Delen wij uw gegevens met derden?

Om onze wettelijke taken te kunnen uitvoeren, kan het nodig zijn om gegevens te delen met andere partijen (derden). Hiervan zult u te allerntijde geïnformeerd worden

Op aanvraag kan het zijn dat wij gegevens moeten delen met Bevoegd gezag. Dit doen we alleen als dat volgens de wet mag. Zonder toestemming delen wij geen gegevens met derden.

Wat zijn uw rechten?

U heeft een aantal privacyrechten. U kunt ons bijvoorbeeld vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Als de gegevens niet (meer) kloppen, die laten verbeteren. Ook kunt u ons in sommige gevallen vragen om uw gegevens te wissen, over te dragen of de verwerking van uw gegevens te beperken. Hiertoe dient u altijd een schriftelijk verzoek vergezeld van een recente kopie van uw identiteitsbewijs, met hierin vermeld de te leveren dienst, in te dienen.

Tot slot kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. En bent u het niet eens met hoe wij uw gegevens verwerken? Dan kunt u een privacyklacht bij ons melden.

Meer informatie

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende situaties waarin de Stichting GIBO persoonsgegevens verwerkt. We leggen uit welke soorten gegevens we verwerken, voor welke doelen we dit doen, op basis van welke grondslagen en hoe lang we de gegevens bewaren.

 • Privacy klacht melden
 • Data lek melden
 • Aanmelden voor nieuwsbrief
 • Aanmelden als FG
 • Verzoek om voorafgaande raadpleging, vergunning, goedkeuring gedragscode, toestemming voor internationale doorgifte ·
 • Bemiddelingsverzoek indienen
 • Bezwaarschrift indienen
 • Klacht over de AVP indienen
 • Verzoek privacy rechten indienen